Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Starostwa Powiatowego w Gorlicach

Starostwo Powiatowe w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz strony Wydziału Komunikacji i Dróg.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-04-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia, skany) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • szczegóły techniczne są dokładnie opisane w raporcie z wynikami przeglądu (poniżej).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Ziemian.
 • E-mail: a.ziemian@powiatgorlicki.pl
 • Telefon: 183548711

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Gorlicki
 • Adres: 38-300 Gorlice
  Biecka 3
 • E-mail: sekretariat@powiatgolicki.pl
 • Telefon: 183537569

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gorlice, ul. Biecka 3

Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, recepcja znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia, dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, w tym toalety w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma windy, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, biegi schodów oznakowane są kontrastowo,

 do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • od ul. Bieckiej – do głównego wejścia prowadzą schody, przy których zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich, następnie w przedsionku są schody wyposażone w platformę przyschodową dla wózków inwalidzkich, obsługę można wezwać dzwonkiem umiejscowionym przy platformie na wysokości dostępnej z poziomu wózka inwalidzkiego,
 • od strony parkingu przy ul. 11 Listopada – wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na poziom parteru prowadzą schody, przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym można wezwać obsługę.

 

Budynek Gorlice, ul. Słoneczna 7

Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, budynek jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę umożliwiającą dostęp do wszystkich kondygnacji budynku, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, biegi schodów oznakowane są kontrastowo,

do budynku prowadzą 3 wejścia:

 

 • od ul. Słonecznej – wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, do wejścia prowadzą schody, na wyposażeniu budynku znajduje się transporter schodowy dla wózków inwalidzkich, obsługiwany przez pracowników,
 • 2 wejścia od strony osiedla przy Słonecznej – wejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak schodów i innych przeszkód architektonicznych.

Budynek Gorlice, ul. Michalusa 18

Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, budynek jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę umożliwiającą dostęp do wszystkich kondygnacji i instytucji zlokalizowanych w budynku, toalety są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, biegi schodów oznakowane są kontrastowo,

do budynku prowadzą 2 wejścia:

 

 • wejście do Wydziału Komunikacji od ul. Michalusa – wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak schodów i innych przeszkód architektonicznych,
 • wejście do Powiatowego Urzędu Pracy od ul. Michalusa – wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak schodów i innych przeszkód architektonicznych, punkt obsługi klienta Urzędu Pracy znajduje się na prawo od wejścia, na wyższe kondygnacje dostęp jest utrudniony przez niedostosowaną klatkę schodową, dla osób niepełnosprawnych zalecane jest korzystanie z wejścia pierwszego i windy.

Budynek Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostęp do parteru utrudniony jest przez schody, budynek wyposażony jest w teleskopowe rampy podjazdowe dla wózka inwalidzkiego, rozkładane w razie potrzeby przez pracowników obsługi, na wyższe kondygnacje prowadzi niedostosowana klatka schodowa, brak dostosowanych toalet, w budynku nie ma windy, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, biegi schodów oznakowane są kontrastowo,

 do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • od ul. Bardiowskiej,
 • od strony parkingu przy ul. 11 Listopada,

.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Na stronie można poruszać się za pomocą klawisza tab i enter (zatwierdzenie) - po wciśnięciu klawisza "tab" na przycisku pojawia się delikatna otoczka.

2.W prawej górnej części strony znajdują się przyciski do przełączania rozmiaru tekstu oraz zmiany kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.